User Tools

Site Tools


icms2013:a73

Improvement of protein crystal quality using diamagnetic levitation environment


Da-Chuan Yin1, Hui-Ling Cao1, Li-Hua Sun2, Jian Li3, Lin Tang2, Hui-Meng Lu1, Yun-Zhu Guo1, Jin He1, Yong-Ming Liu1, Xu-Zhuo Xie1, He-Fang Shen1, Chen-Yan Zhang1, Wei-Hong Guo1, Lin-Jun Huang1, Jian-Hua He2, Peng Shang1

1Key Laboratory for Space Bioscience & Biotechnology, School of Life Sciences, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710072, Shaanxi, PR China , 2Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Science, Shanghai 201204, PR China, 3Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Science, Shanghai 201203, PR China

dachuan_yin_a73.pdf

back to ICMS2013 ABSTRACTS

/home/magnetoscience/wiki/data/pages/icms2013/a73.txt · Last modified: 2013/09/23 09:48 by beaugnon