User Tools

Site Tools


icms2013:a43

====Wetting in Microgravity Simulatedby a Superconducting Magnet==== ---- __Yong-Ming Liu__, Jian-Yu Shi, Da-Chuan Yin*, Huan-HuanHuang, Hui-Ling Cao, Hui-Meng Lu, Peng Shang Key Lab of Space Bioscience & Biotechnology, School of life sciences, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710072, Shaanxi, PR China * [[yindc@nwpu.edu.cn]]; [[auliuym@mail.nwpu.edu.cn]] {{:icms2013:yongming_liu_a43.pdf|}} [[icms2013:abstracts|back to ICMS2013 ABSTRACTS]]

/home/magnetoscience/wiki/data/pages/icms2013/a43.txt · Last modified: 2013/08/04 22:45 by barnabe